w11-detektywi.serwis

Temat: Termin przedawnienia rachunku telefonicznego
  Przedawnienie roszczeń z tytułu wykonanych płączeń - 2 lata lub 3 lata. Zalezy od sądu i argumentacji. Są dwie różne uchwały SN w tej kwestii, przy czym najnowsza jest bodajże z marca tego roku.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=66838Temat: dłużnik (?) nie chce płacić za ochronę rozliczaną na lokal
przecież mieszkanie jest własnością dewelopera do momentu podpisania Aktu Notarialnego... Ale strony umówiły się w umowie przedwstępnej co do sposobu pokrywania kosztów utrzymania nieruchomości od momentu wydania lokalu - i ta umowa jest wiążąca. Podobnie biegnie termin przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za lokal, więc zasada przejęcia korzyści i ciężarów wraz z odbiorem lokalu ma oparcie również w innych przepisach: Art. 568. § 1 kodeksu cywilnego: Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=42


Temat: Zagrzybienie mieszkania
Sprawdź datę na protokole przekazania lokalu i jeśli rękojmia wciąż obowiązuje, zażądaj od poprzedniego właściciela lokalu usunięcia usterek powodujących zalewanie ściany i sufitu - listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. To nic nie da. Bieg przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi przerywa jedynie złożenie pozwu w sądzie: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2002 r. III CZP 39/02 Z tych względów należy przyjąć, w odniesieniu do uprawnień z rękojmi, mających charakter roszczeń, w tym także do roszczenia o obniżenie ceny, że termin z art. 568 § 1 k.c. jest terminem zawitym do realizacji ich na drodze sądowej. Po jego upływie roszczenia te wygasają i nie mogą być...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4512


Temat: windykacja "ściga" za dług z przed 6 lat
...z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat 2. Przepis ten stosuje się nie tylko do sprzedaży rzeczy, ale także do sprzedaży energii i praw. Tak więc roszczenia zakładu energetycznego czy przedsiębiorstwa ciepłowniczego z tytułu sprzedaży energii przedawniają się z upływem lat 2. Innym ważnym wyjątkiem od zasady 3-letniego terminu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczeń okresowych jest art. 751 Kodeksu cywilnego dotyczący umów zlecenia, stanowiący m.in. że z upływem lat 2 przedawniają się roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków, przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że przepis ten...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=28295


Temat: prawo wekslowe
Termin przedawnienia roszczeń z tytułu umowy pożyczki to 10 lat od momentu gdy rozszcenie stało sie wymagalne (od momentu kiedy mial Pan splacic pozyczke wg umowy). Ale umowa pożyczki nie przebija sie do stosunku wekslowego wiec roszczenie z tytułu wierzytelności wekslowej sie nie przedawni - za 10 lat ktos moze przyjsc z wekslem i zadac zaplaty oznaczonej sumy. Nie moge sie zgodzic z propozycja obejscia ustawy o podatku od czynnosci cywilnoprawnych gdyz...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=286


Temat: [ćwiczenia] prawo cywilne - mgr Koch
W grupie z 14.30 były następujące pytania: 1. Wina w wyborze 2. Terminy przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych 3. Obowiązki stron w umowie najmu
Źródło: forum-prawo.pl/viewtopic.php?t=2275


Temat: Karta pojazdu - zwrot nadplaty
  Składaj pozew do sądu z art. 410 KC - nienależne świadczenie. Poza tym przedawnienie tego roszczenia następuje po 10 latach (art. 118 kc) a nie po trzech : "Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie art. 442, uchwalona przez Sejm 16.2.2007 r. ustawą o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 80, poz. 538), dotycząca przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych, a więc wypadków, przestępstw, była konieczna z uwagi na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1.9.2006 r. (SK 14/05), w którym Trybunał stwierdził, iż przepis ten jest niezgodny z Konstytucją, jednocześnie nakazując ustawodawcy zmianę przepisu." Twój urząd (jak zresztą każdy inny) będzie pisał rozmaite bzdury aby odwlekać sprawę w nieskończoność.:mad:
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=30252


Temat: Tele2 - podpisanie umowy
..."podpisania" umowy. W otrzymanym dokumencie zobaczy Pan datę wniesienia sprawy do sądu: jeżeli od daty podpisania do wniesienia sprawy minęło 3 lata, roszczenia na pewno są przedawnione. Istnieje także orzecznictwo Sadu Najwyższego - III CKN 450/98 - wyrok z dn.17 listopada 1999r.: do umowy o wykonanie usług telekomunikacyjnych przez operatora [telewizji lablowej] mają odpowiednie zastosowanie przepisy o zleceniu (art.750 kc). - Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy zlecenia - art.751 kc. Art.751 kc: roszczenie o wynagrodzenie za spełnione czynności (wykonane usługi) przysługujące osobom, które w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju przedawnia się z upływem lat dwóch.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=46927


Temat: Prawo Przewozowe
...Przewoźnik odpowiada za szkodę wynikłą z utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów wymienionych w liście przewozowym i do tego listu dołączonych albo złożonych u przewoźnika. Dochodzenie roszczeń na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przewoźnikowi zaś - po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty. Przedawnienie roszczeń z tytułu zapłaty należności przewozowych, zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 i 3 pkt 4 Prawa przewozowego, następuje z upływem roku od dnia, w którym zapłata powinna była nastąpić. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty, do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy (art. 77 ust. 4 w związku z art....
Źródło: gadu.be/forum/showthread.php?t=60


Temat: przedawnienie roszczeń?
Z punktu widzenia przedsiębiorców istotna jest treść art. 554 KC, bowiem przepis ten określa termin przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczeń rzemieślników (także powstałych w zakresie działalności ich przedsiębiorstwa) oraz roszczeń prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych. Dla tego typu roszczeń ustawodawca przewidział 2-letni termin przedawnienia.
Źródło: suczyniec.pl/viewtopic.php?t=5914


Temat: Zasiłek na zagospodarowanie
...przed 1 lipca 2004 r. nie otrzymał tego zasiłku. W mojej ocenie, nie przysługuje zatem Panu zasiłek na zagospodarowanie, albowiem nie otrzymał Pan kontraktu na 5 lat, nie wiem też, czy był to Pana pierwszy kontrakt. . Z opisywanego stanu faktycznego wynika jednak, że jest Pan zainteresowany wypłatą zasiłku osiedleniowego (powoływane przepisy oraz fakt zameldowania). Istotnym w Pana sytuacji jest ustalenie, od kiedy należy liczyć trzyletni termin przedawnienia roszczeń z tytułu tego zasiłku, a także, jakie przepisy zastosować. Bowiem przeniesienie służbowe – zmiana stanowiska na to w innym mieście miało miejsce 5 kwietnia 2004 r., zaś zameldowanie na pobyt stały miałoby nastąpić w obecnym czasie i teraz też chciałby Pan wystąpić o przyznanie zasiłku osiedleniowego. Za dzień wymagalności roszczenia należy uznać dzień, w którym żołnierz spełnił wszystkie...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=21337


Temat: przedawnienie roszczeń z tytułu czesnego
przedawnienie roszczeń z tytułu czesnego   wiem, że temat był poruszany na forum kilkukrotnie, ale powstało przy tej okazji nowe zagadnienie. w sprzeciwie od nakazu zapłaty, w którym sąd zobowiązał mnie do zapłaty czesnego podniosłam zarzut przedawnienia wynikający z art. 751 kc. W odpowiedzi na sprzeciw pełnomocnik uniwersytetu podnosi iż zarzut ten jest bezzasadny z uwagi na to, że umowa łącząca powoda z pozwanym...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=91963


Temat: skutki umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
...1) marzec 2005 umowa przedwstepna w formie aktu notarilnego dotyczaca sprzedazy nieruchomosci. 2) Kupujący wpłaca zadatek (ok10% wart. nieruchomości). 3) Stawający zgodnie ustalają term zawarcia umowy przyrzeczonej do dnia 31 stycznia 2008r. 4) Do dnia dzisiejszego (t.j. 28 stycz 2010 r.) kupujący nie zgłasza się z chęcią kupna tejże nieruchomości. 5) Od dnia 01 lutego 2008r do 31 stycz 2009 r. rozpoczyna bieg roczny termin przedawnienia roszczeń z tytułu umowy przedwstępnej (w tymże oresie w sprawie nie zachodzą żadne istotne wydarzenia, które mogłyby nosić znamiona przerwania tego okresu). Wszysto do tej pory (niby) jasne. Pytania: 1) Co dzieje sie z tą umową po 31 sty 2009 r.? (zapewne dalej zobowiązuje strony, ale czy już któraś ze stron może wypowiedzieć umowę bez skutków cywilno-prawnych?). 2) Czy sprzedający może sprzedać tą...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=101294


Temat: wezwanie do zapłaty problem (przedawnienie)
[cytat="Pasqud"] Przedawnienie roszczeń z tytułu zapłaty należności przewozowych, zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 i 3 pkt 4 Prawa przewozowego, następuje z upływem roku od dnia, w którym zapłata powinna była nastąpić. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty, do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy (art. 77 ust. 4 w związku z...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=924


Temat: Odpowiedź na sprzeciw pozwanego.Proszę o radę
...dla roszczeń o zapłatę za wykonane roboty budowlane...Roszczenia wynikające z umowy o roboty budowlane przedawniają się w terminach określonych w art.118 kc.[/cytat:2ojvad4t] My jako zarzuty do nakazu zapałaty napisaliśmy: [cytat:2ojvad4t]Wnioskuję o uchylenie nakazu zapłaty w całości, gdyż nie uznaję przedmiotowego roszczenia, a nadto podnoszę zarzut przedawnienia. Owe zobowiązanie przedawnia się w terminie właściwym dla przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zlecenia na podstawie art. 750 kc, gdyż prawo telekomunikacyjne nie przewiduje odrębnych przepisów w tym zakresie. Roszczenie operatora przedawniło się z upływem lat dwóch od dnia wymagalności wskazanego w fakturze, na podstawie art. 751, pkt.1 kc. [/cytat:2ojvad4t]Kto w tej sytuacji ma rację?Czego możemy się spodziewać?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=12736


Temat: Ktos sobie w kulki leci :(
...podmiotowi prawa autorskiego. Z roszczeniami z tytulu naruszenia tych praw moze takze wystapic licencjobiorca wylaczny, ktoremu uprawnienie to przysluguje na podstawie art. 67 ust. 4 pr.aut. oraz organizacja zbiorowego zarzadzania (art. 104 pr.aut.). Legitymowany biernie jest kazdy podmiot (osoba fizyczna lub prawna), ktory naruszyl autorskie prawa majatkowe. Autorskie prawa majatkowe wygasaja z uplywem 70 lat od smierci tworcy. Natomiast termin przedawnienia roszczen z tytulu naruszenia autorskich praw majatkowych (ktore to naruszenia nastapilo w czasie trwania ochrony), bedzie liczony na zasadach ogolnych przewidzianych w kodeksie cywilnym tj. zgodnie z art. 118 kc i wynosi 10 lat, a dla roszczen zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza 3 lata. Z tym drugim przypadkiem bedziemy miec do czynienia w sytuacji, gdy z roszczeniami z tytulu naruszenia prawa wystepuje podmiot prowadzacy dzialalnosc...
Źródło: forum.rkjm.pl/viewtopic.php?t=196


Temat: Pomoc w sprawie spadku
...na rozprawie sadowej okazało sie że oprócz spadkobierców : mojej żony, teściowej i siostry żony jest jeszcze syn teścia z pierwszego małżeństwa nam bliżej niestety nie znana osoba. Chciałbym sie dowiedzieć jak wygląda uregulowanie prawne czy ja wraz z żoną na rzecz której teściowa i siostra żony zrzekają sie praw do domu będę musiał spłacić tego człowieka. Czy skoro to już minęło 3 lata od śmierci będzie obowiązywało przedawnienie roszczeń z tytułu zachowku. Jakie mogę podjąć kroki żeby były najkorzystniej dla nas.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=3661


Temat: USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
...patentu można dochodzić po uzyskaniu patentu. 2. Roszczenia z tytułu naruszenia patentu, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu – od daty tego powiadomienia. Przepis prawny:Art. 289. [ Przedawnienie roszczeń z tytułu naruszenia patentu] 1. Roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu....
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=137821


Temat: Rękojmia - możliwość dochodzenia roszczeń
...próby odzyskania pełnej kwoty należnej z tytułu rękojmi. Czyż oferta nie jest marketingowo zachęcająca? Sam oceń wartość tej "oferty" porównując ją z treścią uchwały Sądu Najwyższego, którą cytowałem wcześniej (sygnatura akt III CZP 48/04). Uchwała wspólnoty w tej sprawie będzie warta tyle, co papier, na którym będzie zapisana. Przypominam, że zgłoszenie usterek deweloperowi nie przerywa biegu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi - taki skutek uzyskasz dopiero, kiedy złożysz pozew w sądzie.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4426


Temat: Okres rękojmi za wady budynku - art. 568 kc
Przedawnienie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lokalu oraz części wspólnych nieruchomości biegnie dla każdego właściciela lokalu odrębnie, a bieg terminu rozpoczyna się w dniu wydania lokalu, a nie w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady w częściach wspólnych nieruchomości przysługują właścicielom lokali (każdemu odrębnie, w częściach ułamkowych), a nie wspólnocie.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1989
Szablon by Sliffka (© w11-detektywi.serwis)